VYBAVENÍ ŠKOLEK A OBECNÍCH ÚŘADŮ WWW.VYBAVSKOLKU.CZ

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu vybavskolku.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je M&M MIPECH s.r.o a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy z kupní smlouvy, neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Objednávka

Vaši objednávku považujeme za závaznou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po vyplnění objednávky včetně způsobu dodání a platby se zobrazí závazná koncová cena, ta neplatí u vybraných položek: zastínění a zakrytí pískoviště vyrobené na požadovaný rozměr zákazníkem, branky, zboží nad 25kg. Tyto položky mají cenu dopravy odvozenou dle jiných parametrů a je k dispozici na telefonním čísle 731 244 718. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zboží zasíláme po zaplacení konečné částky, která je připsána na účtě uvedeném v e-mailu se symboly platby, nebo na dobírku a pro státní subjekty s fakturou se splatností. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího mipech@mipech.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Při stornu objednávky si vyhrazujeme právo na účtování storno poplatku do výše 1000 Kč. U produktů vyráběných na zakázku činí tento storno poplatek 100 % z konečné ceny.
 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 • a)  na  poskytování  služeb,  jestliže  s  jejich  plněním  bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b)  na  dodávku  zboží  nebo  služeb, jejichž cena závisí na výchylkách   finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího – vybavskolku.cz

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, změnila se výrazným způsobem cena. V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktuje emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,...).

Odpovědnost za vady

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající  odpovídá  kupujícímu  za  to, že prodávaná věc je při převzetí  kupujícím  ve  shodě  s  kupní  smlouvou,  zejména, že je bez vad.  Shodou  s kupní smlouvou se rozumí,  že  prodávaná  věc  má  jakost a užitné vlastnosti   smlouvou  požadované,  prodávajícím,  výrobcem  nebo  jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá   požadavkům   právních  předpisů,  je  v  tomu  odpovídajícím množství,  míře  nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití  věci  uvádí  nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

Záruční podmínky

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupujícímu doporučeno tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě nebo nekompletnosti dodávky. Kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost a kompletnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

Místo uplatnění reklamace

V případě reklamace nás kontaktujte emailem, či telefonicky. V žádosti o reklamaci popište vadu výrobku (viz níže). Následně bude zákazník obratem a bez zbytečného prodlení kontaktován emailem či telefonicky, kde mu bude navrhnut způsob řešení reklamace.

Způsob uplatnění reklamace

V žádosti o vyřízení reklamace  je nutné uveďte:

 • prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe dokladem o nákupu zboží (číslo faktury)
 • uvést název reklamovaného zboží a
 • podrobný popis závady

Důležité:

Prosíme o označení balíku se zbožím k reklamaci viditelně slovem REKLAMACE

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Pro její uplatnění je nutné zboží doručit prodávajícímu, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Není-li dodržena 30 ti denní lhůta má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží. 

Ochrana osobních údajů a závěrečná ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamanetu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je M&M Mipech s.r.o.  IČO: 04115139 se sídlem Doublovičky 19, 264 01 Jesenice (dále jen: „Správce“)

 1. Kontaktní údaje Správce jsou:

  adresa: Doublovičky 19, 264 01 Jesenice

  email: mipech@mipech.cz, telefon: 731 244 718

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, tj. Např. Jeho jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  plnění kupní smlouvy mezi objednatelem (zákazníkem) a Správcem podle čl. 6 odst.1 písm.B) GDPR,

  oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání, obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst.1písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Účelem zpracování osobních údajů je:

  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné vyplnit pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření smlouvy a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

  Doba uchování údajů

  Správce uchovává osobní údaje:

  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  Po uplynutí doby uchování osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé údajů)

  Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  podílející se na dodání zboží (doprava, montáž zboží), realizaci plateb na základě smlouvy,

  zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti, s provozováním e-shopu,

  zajišťující marketingové služby. Osoby vykonávající tyto pracovní činnosti jsou vázány mlčenlivostí v souvislosti s obchodním tajemstvím. 

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, žádné jiné organizaci ani osobám mimo výše zmíněných. 

  Vaše práva

  Za podmínek stanovených GDPR máte:

  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. Omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,

  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. 1 ,,Kontaktní údaje Správce" těchto podmínek.

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě.

  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018

Doručování, termíny a platby

Dodací lhůta objednaného zboží je do 14 pracovních dnů. Není-li objednané zboží momentálně skladem, je doba dodání do 30 dní.  Zboží si také můžete vyzvednout osobně po telefonické domluvě na 731 244 718. 
  
Stavebnice, Hračky, a Ostatní zboží zasíláme přepravní firmou GLS nebo PPL za cenu 150 Kč. V případě zvolené platby předem zboží zašleme až po připsání konečné částky za objednávku na účet uvedený v zaslaném e-mailu spolu se symboly platby.  V případě dobírky je příplatek 40 Kč a zboží je odesíláno ihned, jedná-li se o skladové zásoby. 
O poštovném u Bezpečnostních branek, zboží nad 25kg a zastínění a zakrytí pískoviště dle přesných rozměrů zadaných zákazníkem informujeme e-mailem nebo telefonicky. 
 
Na fakturu se splatností vydáváme objednané zboží pouze Základním a Mateřským školám, Obecním úřadům a podobným státním zařízením.
 

Menu

       spolehliva-firma-2018_125.png   

        spolehliva-firma-2017_250e255.png

        spolehliva-firma-2016_250ed8e.png

spolehliva-firma-2015_125.png

spolehliva-firma-2014.png

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana


Zákaznická linka je k dispozici:

od 9:00 do 18.00

Tel: 731 244 718

Tahací vláček London

Pestrobarevný vláček s vagónkem, nákladem a šňůrkou. Cena je 722 Kč.    

55959_tahací vláček London_1.jpg

       Mrkací panenka

Vinylová panenka v kadeřnickém kufříku má cenu 2 615 Kč.  

712856_panenka v kufříku Julie 28cm.jpg

Kdo kde bydlí

Kdo bydlí na stromě a kdo v rybníce? Hra s kostkou, cena 246 Kč.  

56804_kdo kde bydlí_1.jpg

 

Bavlněný sáček a voskovky

Bavlněný sáček k vymalování voskovkami na textil, které jsou součástí. Cena sady je 196 Kč.  

58744_sáček Koník k vymalování s voskovkami.jpg

 

Motýl a kulička

Motorická hra do ruky Motýl je zábavou i cvičením  a  to  za  cenu 1 403 Kč. 

45413_motorická hra Motýl.jpg

 

Návštěvnost stránek

134044